STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
Politechniki Warszawskiej
Postanowienia ogólne Cele i sposoby działania Członkowie, ich prawa i obowiązki Władze Stowarzyszenia Kary Wyróżnienia Majątek i fundusze Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków i działa zgodnie z niniejszym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników nie będących członkami Stowarzyszenia.
§ 4
Stowarzyszenie używa odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu.
II. Cele i sposoby działania.
§ 6
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska absolwentów Instytutu Poligrafii PW oraz poligrafów polskich.
2. Upowszechnianie wiedzy o kierunkach rozwoju technicznego, technologicznego i organizacyjnego w przemyśle poligraficznym i przemysłach pokrewnych.
3. Wspomaganie szkolnictwa branżowego.
4. Pielęgnowanie tradycji drukarstwa polskiego.
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów Instytutu Poligrafii, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
2. Obronę interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
3. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia,
4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
5. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa i szkoleń w zakresie ekonomii z uwzględnieniem specyfiki przemysłu poligraficznego,
6. Popieranie szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego w zakresie poligrafii,
7. Współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
8. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu badań nad nowymi technologiami stosowanymi w przemyśle poligraficznym i wydawniczym,
9. Opiniowanie i czynne uczestniczenie w tworzeniu prawnych warunków rozwoju przemysłu poligraficznego,
10. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
11. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz państwowych i administracyjnych,
12. Prowadzenie Banku Danych Absolwentów Instytutu Poligrafii.
§ 8
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Wysokość wpisowego określa Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia skutecznie o swoim postanowieniu wszystkich członków.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz wybierania władz i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) Brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
d) Korzystania ze wszystkich urządzeń, świadczeń, pomocy i innych uprawnień wynikających ze statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,
e) Noszenia odznaki organizacyjnej,
f) Współdziałania w realizacji programu Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
g) Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
5. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
a) Czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
b) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
d) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.
2. Z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym.
3. Członkowie wspierający mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni.
4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 12
Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia oraz osoba mająca szczególne zasługi dla rozwoju polskiej poligrafii i kształcenia kadry dla poligrafii i innych dziedzin związanych z przemysłem poligraficznym.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada te same prawa co członek zwyczajny.
§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o ustanie członkostwa po uprzednim rozliczeniu się ze Stowarzyszeniem.
2. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu.
3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.
4. Wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
6. Od uchwały o wykluczeniu, o którym mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
§ 15
Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie § 14 ust.1 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
IV. Władze Stowarzyszenia.
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku i odbywa się najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na żądanie Sądu Koleżeńskiego, Komisji Problemowej lub co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być ustalony na nie wcześniej niż 15 minut później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
c) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego z działalności Stowarzyszenia, udzielanie im absolutorium,
d) Wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
e) Uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienia siedziby Stowarzyszenia,
f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
g) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
h) Podejmowanie innych uchwał, które z uwagi na ich rangę wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków,
i) Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
j) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
k) Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
l) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
8. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed Zebraniem Członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.
9. Z wyłączeniem uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób w tym Prezesa i dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku.
5a. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w szczególności telekonferencji.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres zastępca wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia, dotyczące wszelkich spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia tj.:
a) Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
c) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w tym uzgadnianie i zawieranie umów,
d) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) Zaciąganie zobowiązań i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków,
f) Podejmowanie uchwały o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
g) Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
h) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
j) Występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
k) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
l) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
m) Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
n) Ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
o) Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych stałych lub okresowych.
8. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków.
9. Do zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub jego zastępcy dwuosobowo. W przypadku pozostałych członków Zarządu do zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub wiceprezesem.
10. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w pkt. 7 podpunkt e) i o) przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 19
1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd może powołać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.
2. Powołane zespoły pomocnicze komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych w szczególności telekonferencji.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Sądu Koleżeńskiego,
b) Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
c) Uchwalenie własnego regulaminu działania,
d) Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie ustalonym w statucie, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
e) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
f) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia, bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie,
g) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w trybie określonym w § 18 pkt. 8.
§ 21
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. b, c, d w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
V. Kary
§ 22
1. Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
a) Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
b) Uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądu,
c) Orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia,
d) Rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
e) Rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzą Stowarzyszenia.
2. Sąd koleżeński składa się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego i dwóch zastępców.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
6. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
7. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczenia.
8. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.
§ 23
1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
a) Upomnienia,
b) Nagany,
c) Zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 24 miesięcy,
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Od kary nałożonej przez Sąd członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia o ukaraniu.
VI. Wyróżnienia.
§ 24
Wyróżniającym się członkom Zarząd Stowarzyszenia może przyznać wyróżnienia i nagrody zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie Członków.
VII. Majątek i fundusze.
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) dochody z ofiarności publicznej,
f) dochody z działalności gospodarczej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródła ich pochodzenia, mogą być przechowywane w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto bankowe. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 26
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
VIII. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 27
1. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 8 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
§ 28
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po jego uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.


Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany uchwalone uchwałami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, które odbyło się 27 listopada 2015 r. w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW